Uudenmaan Kodinvälittäjä LKV asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä yritys

Uudenmaan Kodinvälittäjä LKV (Y-tunnus: 1972924-8)

Lokirinne 2, 02320 Espoo

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tommi Humla / Uudenmaan Kodinvälittäjä LKV

  1. 040 0779077

info(at)kvlkv.fi

 3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Kodinvälittäjä LKV asiakasrekisteri

 4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröinnin perusteena on Uudenmaan Kodinvälittäjä LKV yrityksen tuottamien palveluiden tiedustelu tai tilaaminen ja markkinointiluvan antaminen. Rekisteriin kerättävät tiedot ovat tarpeellisia palvelun tuottamiseen, yhteydenpitoon sekä laskutukseen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin sekä oman toimintamme kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain (1050/2018) määräysten mukaisesti, eikä niitä jaeta kolmansille osapuolille.

 5. Rekisterin merkittävät tiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Yritys (mikäli yritysasiakas)
  • Toimitus-, laskutus- ja yhteydenotto-osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tieto markkinointiluvasta tai -kiellosta

 6. Tietojen säännönmukaiset lähteet

Rekisteriin merkitään asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka ovat annettu tilauksen / sopimuksen teon yhteydessä tai sen jälkeen puhelimitse, sähköpostilla, internetin välityksellä tai muulla tavalla.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Uudenmaan Kodinvälittäjä LKV ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja kolmansille osapuolille (ulkopuolisille), lukuun ottamatta tiedoksiantovelvollisuuden piirissä olevia viranomaisia kuten poliisi, ulosottoviranomainen tai tuomioistuimet.

 8. Tietojen luovuttaminen Suomen tai Euroopan Unionin ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Suomen tai Euroopan Unionin ulkopuolelle.

 9. Rekisterin suojaus

Rekisterin sähköistä (tietokanta) ja manuaalista (asiakirjat) aineistoa säilytetään Uudenmaan Kodinvälittäjä LKV tiloissa (toimisto). Toimistotilat ovat lukittu mekaanisesti ja sen tietoliikenneyhteydet ovat suojattu asianmukaisesti.

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Uudenmaan Kodinvälittäjä LKV yrityksen palveluksessa olevilla ja tehtävään erikseen nimetyillä henkilöillä, jotka käyttävät tietoja työtehtävissään, kuten asiakaspalvelu, työnjohto, laskutus ja myynti.

 10. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä tai yrityksellä on oikeus tarkastaa Uudenmaan Kodinvälittäjä LKV yrityksen asiakasrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää postilla kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnöstä tulee käydä ilmi, että pyyntö koskee Uudenmaan Kodinvälittäjä LKV yrityksen asiakasrekisteriin kirjattuja tietoja. Ennen tietojen luovutusta, tulee rekisteröidyn henkilökohtaisesti varmentaa henkilöllisyytensä rekisteristä vastaavalle henkilölle. Tietojen tarkastus suoritetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa pyynnön saapumisesta.

Rekisteriin merkityllä henkilöllä tai taholla on oikeus vaatia tietojensa päivittämistä, korjaamista tai poistamista. Rekisteröity voi myös kieltää tietojensa käyttämisen palveluiden markkinointiin. Kaikki tietoja koskevat muutospyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti Uudenmaan Kodinvälittäjä LKV yrityksen rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tietojen säilyttäminen

Rekisterissä olevia asiakastietoja säilytetään asianmukaisesti, niin pitkää kuin se on asiakassuhteen ylläpidon tai yrityksen toiminnan osalta tarpeellista. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä aiemmin rekisteröidyn kirjallisella pyynnöllä, tai vastaavasti säilyttää pidempään, mikäli laki tai viranomainen niin edellyttää.